ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

នៅចំកណ្តាល ធី ខេ សេនត្រល គឺជាសហគមន៍។ សូមរង់ចាំព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលកំពុងកើតឡើងអំពីយើងខ្ញុំ។

News

January 18, 2023

ការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ

សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដែលស្វែងរកទីកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនឹងអស់ក្តីបារម្ភជាមួយការស្នាក់នៅទីនេះព្រោះ អាផាតមិនរបស់ធីខេ សេនត្រល នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ ផាសុកភាពពេញលេញមិនអាចបំភ្លេចបាន។